ukrainean about courses staff misc

PhD students of the chair of quantum field theory

Yuriy M. Bidasyuk
Artem V. Chumachenko
Dmytro M. Pyatnytskyi
Olena O. Prikhidko
Viktor V. Pan'kiv
╠aksym V. Teslyk
Pavlo O. Nakaznoy

design : Bidasyuk Yuriy ©, 2005